โครงงานตามแนวทางนักวิทย์น้อย

โครงงานตามแนวทางนักวิทย์น้อย
โครงงานตามแนวทางนักวิทย์น้อย

ISBN : 9786160445240
โดย : ผศ. ดร.จรรยา ดาสา
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

เด็กเป็นนักวิทยาศาสตร์ตามธรรมชาติ
เนื่องจากเด็กมีธรรมชาติของการอยากรู้
การหาคำตอบของคำถามที่ตนเองสงสัย
และการสร้างองค์ความรู้จากการสำรวจโลกเอง
อย่างไรก็ตามเด็กยังคงต้องฝึกปฏิบัติและเรียนรู้
เพื่อหาคำตอบด้วยการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
ให้ได้มาซึ่งคำตอบที่ถูกต้องและลุ่มลึก
การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานแบบสืบเสาะจะช่วยให้เด็กได้หาคำตอบ
ในสิ่งที่ตนเองสงสัยตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์

หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้โครงงาน
ด้วยการสืบเสาะพร้อมตัวอย่าง เพื่อให้ครูปฐมวัยและผู้สนใจ
นำไปใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ อาทิเช่น

  • นิยามและแนวคิดในการทำโครงงาน
  • การกำหนดหัวข้อและคำถามในโครงงานด้วยการเรียนรู้แบบบันไดเวียน
  • การจัดการเรียนรู้และการทำโครงงานแบบสืบเสาะ
  • การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  • การประเมินการเรียนรู้ของเด็กในการเรียนรู้โครงงาน
ปกติ: 225 บาท
ขาย:203 บาท
203 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160445240