เรียนรู้แบบสืบเสาะสำหรับเด็กปฐมวัย

เรียนรู้แบบสืบเสาะสำหรับเด็กปฐมวัย
เรียนรู้แบบสืบเสาะสำหรับเด็กปฐมวัย

ISBN : 9786160450435
โดย : ดร.เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว
แปล : กิ่งดาว ไตรยสุนันท์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

"การสืบเสาะคืออะไร สำคัญอย่างไร เป็นเรื่องที่ครูระดับปฐมวัยจำเป็นต้องรู้  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก" 

ปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเรื่อง “การสืบเสาะ” ทั้งในแง่ของความหมาย  ระดับของการสืบเสาะในแบบต่าง ๆ เพื่อให้คุณครูระดับปฐมวัยเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการนี้และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม  อธิบายเรื่องธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและความสำคัญของการสืบเสาะต่อการส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของเด็ก  จะได้ทราบถึงวิธีการกระตุ้นให้เด็กสืบเสาะหาความรู้ด้วยตัวเองอย่างเป็นระบบ  พร้อมแนวทางและตัวอย่างการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสืบเสาะในชั้นเรียนปฐมวัย

  • วัฏจักรสืบเสาะ 6 ขั้น กับ 5E เหมือนหรือต่างกัน และเกี่ยวกับโครงงานอย่างไร
  • การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปกติเรียกว่า "สืบเสาะ" หรือไม่ กิจกรรมแบบใดเรียกว่าสืบเสาะ
ปกติ: 185 บาท
ขาย:167 บาท
167 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160450435