หลักและคำพิพากษา Legal Principle And Judgments กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure

หลักและคำพิพากษา Legal Principle And Judgments กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure
หลักและคำพิพากษา Legal Principle And Judgments กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 704 หน้า ,พิมพ์ครั้งที่ 10

         ในการพิมพ์ครั้งนี้ เป็นการปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหลักกฎหมาย
ที่แก้ไขใหม่ สำหรับคำพิพากษาฎีกานั้น ผู้เขียนได้เพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาใหม่ที่จัดพิมพ์
โดยเนติบัณฑิตยสภา ปี ๒๕๖๑ ถึงตอน ๒ และปี ๒๕๖๐ ถึงตอน ๑๐ ส่วนคำพิพากษาฎีกา
ที่จัดพิมพ์โดยสำนักประธานศาลฎีกา ปี ๒๕๖๐ ถึงเล่ม ๙

ปกติ: 380 บาท
ขาย:342 บาท
342 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164781542