หลักคำพิพากษา Legal Principle And Judgments กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure

หลักคำพิพากษา Legal Principle And Judgments กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure
หลักคำพิพากษา Legal Principle And Judgments กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Criminal Procedure

โดย : สหรัฐ กิติ ศุภการ ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 664 หน้า

ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และปรับปรุงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ปกติ: 350 บาท
ขาย:315 บาท
315 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164455832