สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทยเพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน

สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทยเพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน
สูตรสำเร็จธุรกิจครอบครัวไทยเพื่อการสืบทอดอย่างยั่งยืน

โดย : ศาสตราจารยพิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
อื่นๆ : 388 หน้า

"หนังสือเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัวเล่มนี้มีคุณค่า
และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตระหนัก
เข้าใจ วางแผน และเป็นคู่มือให้ลงมือปฏิบัติ
เพื่อการสืบทอดที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวไทย"
                                                          ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
                    ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปกติ: 280 บาท
ขาย:252 บาท
252 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164150492