สนุกคัด ก-ฮ

สนุกคัด ก-ฮ
สนุกคัด ก-ฮ

ISBN : 8858757414180
โดย : น้องหนูตัวน้อย
แปล : -
สำนักพิมพ์ : KIDS Learning
อื่นๆ : 48 หน้า

หนังสือเล่มนี้ออกแบบสำหรับเด็กปฐมวัย เสริมการเรียนรู้ด้าน
ไอคิว (ความฉลาดทางด้านสติปัญญา) ฝึกเขียนอย่างถูกต้องตามขั้น
ตอนและเรียนรู้พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการ
เรียนรู้ต่อไป เมื่อเด็กคัดลายมืออย่างถูกต้องตามขั้นตอน สมองก็
จะได้รับการกระตุ้นทำให้เด็กยิ่งจำได้แม่นยำ และเมื่อเขียนได้อย่าง
ถูกต้องแล้วจะทำให้เด็กเขียนสวย เขียนเร็ว สามารถเรียนรู้จดบันทึก
สิ่งต่างๆ ได้ดี และเร็วกว่าเด็กที่ได้เขียนผิดวิธี

ปกติ: 65 บาท
ขาย:59 บาท
59 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 8858757414180