รัฐธรรมนูญไทย

รัฐธรรมนูญไทย

สำหรับประชาชนในระดับรากหญ้าแล้ว ถือว่าลมหายใจของประชาธิปไตย คือ ลมหายใจของชีวิต

ISBN : 9789744099341
โดย : คณิน บุญสุวรรณ

รหัสสินค้า : 9789744099341
จำนวน : 160 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 184 x 255 x 8 มม.
น้ำหนัก : 295 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2551
 
 
หนังสือที่อธิบายสาระสำคัญและความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทย รวมทั้งการสิ้นสุด การบับคับใช้โดยสรุปทีละฉบับ เริ่มตั้งแต่ชื่อรัฐธรรมนูญ วันที่ประกาศใช้บังคับ วันสิ้นสุดการใช้บังคับ ที่มาของรัฐธรรมนูญ วิธีการที่ถูกยกเลิก และจำนวนมาตรา พร้อมให้เนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับที่ 17 ซึ่งเป็นฉบับชั่วคราว และรัฐธรรมนูญฉบับที่ 18 คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้ได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย
 
สารบัญ
- รัฐธรรมนูญฉบับแรก - รัฐธรรมนูญฉบับที่ 18
- สาระสำคัญอันเป็นจุดเด่นของรัฐธรรมนูญ 18 ฉบับ
- อายุการใช้บังคับของรัฐธรรมนูญ 17 ฉบับ
- จำนวนมาตราของรัฐธรรมนูญ 18 ฉบับ
- รัฐธรรมนูญที่มีการจารึกลงในสมุดไทย
- การจัดทำต้นฉบับรัฐธรรมนูญที่จารึกลงในสมุดไทย
- นายกรัฐมนตรีไทยที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุด 10 อันดับ
- นายกรัฐมนตรีไทยที่ดำรงตำแหน่งสั้นที่สุด 10 อันดับ
- นายกรัฐมนตรีไทยที่ดำรงตำแหน่งระหว่าง 10 อันดับแรก กับ 10 อันดับสุดท้าย
- ประวัติสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ฯลฯ
ปกติ: 150 บาท
ขาย:135 บาท
135 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789744099341