รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2554 (เล่มกลาง)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2554 (เล่มกลาง)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2554 (เล่มกลาง)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เเละ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554

โดย : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล

รหัสสินค้า : 9786167306858
จำนวน : 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 144 x 209 x 9 มม.
น้ำหนัก : 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
สำนักพิมพ์ : สมใจ แซ่ฮ้อ 
เดือนปีที่พิมพ์ : -

นำเสนอรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2554 ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด นำเสนอในรูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก

สารบัญ

หมวดที่ 1 บททั่วไป
หมวดที่ 2 พระมหากษัตริย์
หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
หมวดที่ 4 หน้าที่ของชาวชนไทย
หมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
หมวดที่ 6 รัฐสภา
หมวดที่ 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน
หมวดที่ 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ
หมวดที่ 9 คณะรัฐมนตรี
หมวดที่ 10 ศาล
ฯลฯ

ปกติ: 80 บาท
ขาย:72 บาท
72 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167306858