พุทธภูมิพล ทศบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พุทธภูมิพล ทศบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พุทธภูมิพล ทศบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ISBN : 9786161801700
โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์  /  คณิตา หอมทรัพย์
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ธรรมะ
อื่นๆ:  145 หน้า

  • พระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สอดคล้องกับทศบารมี (บารมี10) ของพระโพธิสัตว์
  • พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สอดคล้องกับทศบารมีของพระโพธิสัตว์
  • โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สอดคล้องกับทศบารมีของพระโพธิสัตว์
  • การทำทศบารมี ได้แก่ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา และอุเบกขา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  • ทศบารมีที่ทุกคนปฏิบัติตามได้จริง ตามแนวทางที่พระโพธิสัตว์และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทำไว้แล้ว
  • การตีความทศบารมี (บารมี10) แบบที่ไม่มีใครเคยทำ
  • ข้อพิสูจน์จิตใจที่ยิ่งใหญ่ดุจพระโพธิสัตว์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปกติ: 149 บาท
ขาย:134 บาท
134 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786161801700