พจนานุกรม จีน-ไทย

พจนานุกรม จีน-ไทย

ISBN : 9789749634127
ผู้เขียน : ศาสตราจารย์เผย์ เสี่ยวรุ่ย

รหัสสินค้า : 9789749634127
จำนวน : 616 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 150 x 215 x 37 มม.
น้ำหนัก : 860 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
สำนักพิมพ์ : ทฤษฎี, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์ : มิถุนายน 2546
 
พจนานุกรม จีน-ไทยเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นโดยศาสตราจารย์เผย์ เสี่ยวรุ่ย ซึ่งจัดพิมพ์เป็นฉบับใหม่ล่าสุด ถือเป็นเครื่องมือในการเรียนภาษาจีนชั้นดีอีกเล่มหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่เรียนภาษาจีน หรือคนจีนที่เรียนภาษาจีน การแปลความหมาย ให้ความหมายที่ลึกซึ้ง ถูกต้องแม่นยำ ตรงประเด็นและไม่คลุมเครือ ประกอบด้วยคำศัพท์มากกว่า 30000 คำ พร้อมบอกประเภทของคำ เทียบอักษรตัวเต็มและตัวย่อควบคู่กัน มีคำศัพท์อันเป็นสำนวนที่หลากหลาย โดยสามารถค้นหาจากหมวดนำ ลำดับขีด และเสียงพินอิน มีเนื้อหาพิเศษ ตารางแสดงลำดับราชวงศ์ของจีนโดยย่อ แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ตารางแสดงชนกลุ่มน้อยของจีนโดยย่อ แบบแผนการสะกดเสียงภาษาจีน ตารางสัญลักษณ์การออกเสียงสระพยัญชนะภาษาจีนกับสัญลักษณ์การออกเสียงสากล อักษรจีนที่ใช้บ่อย 2500 ตัว วิธีการใช้เครื่องหมายวรรคตอน ตารางเปรียบเทียบอักษรจีนตัวเต็มและตัวย่อ
 
สารบัญ
คำนำ
คำชี้แจงการใช้พจนานุกรม
อักษรตัวย่อ
ตารางค้นหาคำด้วยหมวดนำของอักษรจีน
ดัชนีพยางค์เสียงตามการสะกดเสียงภาษาจีน
เนื้อหาของพจนานุกรม
ภาคผนวก
1. ตารางแสดงลำดับราชวงศ์ของจีนโดยย่อ
2. แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติ
3. ตารางแสดงชนกลุ่มน้อยของจีนโดยย่อ
4. แบบแผนการสะกดเสียงภาษาจีนโดยย่อ
5. ตารางแสดงการเปรียบเทียบสัญลักษณ์การออกเสียงสระพยัญชนะของจีนกับสัญลักษณ์การออกเสียงสากล
6. รูปแบบโครงสร้างของอักษรจีนและหลักเกณฑ์การเขียนอักษรจีน
7. ตารางแสดงชื่อส่วนประกอบด้านข้างของอักษรจีน
8. ตารางแสดงการเปรียบเทียบอักษรจีนแบบตัวย่อและตัวเต็ม
9. อักษรจีนที่ใช้บ่อย
10. วิธีการใช้เครื่องหมายวรรคตอน
บรรณนุกรม

 

 

ปกติ: 500 บาท
ขาย:450 บาท
450 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789749634127