ติวเข้มสอบผ่านภาค ก. ท้องถิ่น พิชิตแนวข้อสอบจริง ทะลุเป้าหมาย อปท.กว่า 1,330 ข้อ ทุกสายงาน

ติวเข้มสอบผ่านภาค ก. ท้องถิ่น พิชิตแนวข้อสอบจริง ทะลุเป้าหมาย อปท.กว่า 1,330 ข้อ ทุกสายงาน
ติวเข้มสอบผ่านภาค ก. ท้องถิ่น พิชิตแนวข้อสอบจริง ทะลุเป้าหมาย อปท.กว่า 1,330 ข้อ ทุกสายงาน

ติวเข้มสอบผ่านภาค ก. ท้องถิ่น พิชิตแนวข้อสอบจริง ทะลุเป้าหมาย อปท.กว่า 1,330 ข้อ ทุกสายงาน

ISBN : 9786165726924
โดย : ฝ่ายวิชาการลูกพ่อขุนและนิติสิงห์ราม
สำนักพิมพ์ : ProED.Education
อื่นๆ : 152 หน้า

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม……………………………….…...…… หน้า    5  -  15
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม………………......… หน้า   15  -  25
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเต็ม………...…... หน้า   25  -  35
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม……..…….... หน้า   36  - 46
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติม…………...…… หน้า   46  - 57
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม……….. หน้า   57  -  70
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ………………………………….…………………………………………...... หน้า   70  - 80
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546…………... หน้า   80  -  92
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542…………………………...…..หน้า  122 - 127     
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์…………………………………………………………………………….…..หน้า  127  - 131
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ……………………………………………………………………………..…....หน้า   131  -  136
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………….................. หน้า   136  - 139

ภาษาไทย……………………………………………………………………………….….
เฉลยวิชาภาษาไทย………………………………………………………………….…………………….

Part  3.   วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ………………………………………………………………………………
เฉลยวิชาภาษาอังกฤษ…………………………………………

Part 4 .วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี  (กฎหมาย)

แนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)…………………………………..….  

เฉลยความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) ……………………………………………...….
 

ปกติ: 395 บาท
ขาย:356 บาท
356 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786165726924