ความลับของอวัยวะทั้งห้า

ความลับของอวัยวะทั้งห้า
ความลับของอวัยวะทั้งห้า

ISBN : 9786160446896
เขียน : Yasushi Fujimoto
แปล : อังคณา รัตนจันทร์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : -

ร่างกายมนุษย์เปรียบเหมือนหน่วยงาน

ระบบการหายใจ คือ ฝ่ายบุคคล
จัดสรรหาบุคลากรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ราบรื่นระหว่างภายนอกและภายใน

ระบบประสาทและสมอง คือ ฝ่ายวางแผน
รวบรวมและจัดการข้อมูลจากทุกฝ่าย เพื่อออกคำสั่งที่เหมาะสม

ระบบการย่อยอาหาร คือ ฝ่ายผลิต
รับอะไหล่จากภายนอกเพื่อนำมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ระบบกล้ามเนื้อหัวใจและกระดูก คือ ฝ่ายขาย
รับคำสั่งจากฝ่ายวางแผนเพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

ระบบการไหลเวียนโลหิต คือ ฝ่ายบัญชี
รวบรวมเงินทุนและแจกจ่ายแก่ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน

ถ้า "ทีมเวิร์ก" ของระบบในร่างกายดี เป้าหมายสุขภาพที่ดีก็เป็นจริงได้
มาบริหารกายให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานประสานกันอย่างราบรื่น
ด้วยแบบฝึกที่จะช่วยให้เราเข้าใจร่างกายของตนเองดียิ่งขึ้น

ปกติ: 165 บาท
ขาย:149 บาท
149 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160446896