การวางแผนการเงินด้วยศาสตร์ของพระราชา

การวางแผนการเงินด้วยศาสตร์ของพระราชา
การวางแผนการเงินด้วยศาสตร์ของพระราชา

กองบรรณาธิการอำนวยการ : ปิยาภรณ์ ครองจันทร์ , ปรีชา กิจโมกข์ และฐิติเมธ โภคชัย
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
หน้า : - หน้า

โครงการทำความดีเพื่อพ่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นศาสตร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกเรื่อง
ซึ่งหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วยองค์ความรู้ที่เรียกว่า ๓ ห่วง คือ
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกันที่ดีในตน
และ ๒ เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม
มาใช้ประกอบในการวางแผน ในการกระทำสิ่งใดๆ
ก็ตาม หากนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์
ใช้ย่อมส่งเสริมให้แผนงานต่างๆ
ที่ดำเนินการไว้นั้นสำเร็จและบรรลุผล
ตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างยิ่ง
ปกติ: 160 บาท
ขาย:144 บาท
144 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164150393

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ