การคิดเชิงวิเคราะห์ - Analytical Thinking

การคิดเชิงวิเคราะห์ - Analytical Thinking

ค้นพบพลังแห่งความคิดที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ กับชุดหนังสือพัฒนาความคิดที่สมบูรณ์แบบ และขายดีที่สุด

.. ตีให้แตก แยกแยะถึงแก่น ..

ISBN : 9786162050503

โดย : ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

รหัสสินค้า : 9786162050503
จำนวน : 170 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 145 x 211 x 10 มม.
น้ำหนัก : 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปรู๊ฟ 
สำนักพิมพ์ : ซัคเซส มีเดีย, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2546
 
"การคิดเชิงวิเคราะห์" เล่มนี้ จะพาคุณผู้อ่านไปพบกับเทคนิค วิธีการของการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง อาทิเทคนิคของการแยกแยะความแตกต่างระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งอื่นๆ เทคนิคการใช้เหตุและผล การตีความข้อมูล การหาเหตุผลเชื่อมโยง การประเมินคุณค่าของสิ่งต่างๆ เพื่อตัดสินใจ การแจกแจงองค์ประกอบเพื่อให้เห็นภาพรวม การไม่ด่วนสรุป การตีความให้กระจ่าง การกำหนดนิยามให้ตรงกัน การตรวตสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุผล การตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงพฤติกรรม และเรียนรู้กระบวนการรับรู้ของมนุษย์ ซึ่งจะทำให้คุณได้ข้อเท็จจริงที่เป็นฐานความรู้ในการนำไปใช้ตัดสินใจแก้ ปัญหา ตลอดจนการประเมินและการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
 
สารบัญ
บทที่ 1 ความหมายของการวิเคราะห์
บทที่ 2 สมองคิดวิเคราะห์ได้อย่างไร
บทที่ 3 ความหมายของการคิดเชิงวิเคราะห์
บทที่ 4 เเหตุใดจึงต้องคิดเชิงวิเคราะห์
บทที่ 5 สำรวจสถานะการคิดเชิงวิเคราะห์
บทที่ 6 ว่ากันตามเนื้อผ้า
บทที่ 7 คิดเชิงวิเคราะห์เรื่องอะไร...อย่างไร
บทที่ 8 การพัฒนานิสัยนักคิดเชิงวิเคราะห์
ปกติ: 150 บาท
ขาย:135 บาท
135 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162050503