กฏหมายอาญาหลักและคำพิพากษา CRIMINAL LAW LEGAL PRINCIPLE AND JUDGMENTS

กฏหมายอาญาหลักและคำพิพากษา CRIMINAL LAW LEGAL PRINCIPLE AND JUDGMENTS
กฏหมายอาญาหลักและคำพิพากษา CRIMINAL LAW LEGAL PRINCIPLE AND JUDGMENTS

ปรับปรุงใหม่ตามกฏหมายที่แก้ไขล่าสุด (2560)

เรียบเรียง : สหรัฐ กิติ ศุภการ ผู้พิพากษา
สำนักพิมพ์ : -
อื่นๆ : 683 หน้า

ในการแก้ไขครั้งนี้ถือว่าครอบคลุมมาตราที่แก้ไขมากที่สุดเนื่องจากเป็นการแก้ไข
โทษปรับในภาคความผิด (ภาค๒) ทั้งหมด (ยกเว้นมาตรา ๒๖๖ , ๓๒๖ และ ๓๒๘ ) โดยเพิ่ม
อัตราโทษปรับในสัดส่วนจำคุกหนึ่งปีต่อโทษปรับสองหมื่นบาท ทั้งยังได้กำหนดโทษ ปรับ
ขึ้นใหม่สำหรับความผิดตามมาตรา ๒๙๗  และ ๒๙๘ ซึ่งเดิมไม่มีโทษปรับ และแก้ไข
เพิ่มเติมกำหนดให้อายัดสิทธิ์เรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับจะต้องกระทำภายในห้าปี
นับแต่วันที่มีพิพากษาถึงที่สุดตามมาตรา ๙๙

ปกติ: 350 บาท
ขาย:315 บาท
315 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164296701