นิทาน

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : มลายู

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : มลายู
ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : มลายู

โดย : ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 64 หน้า / ปกแข็ง

เป็นสมุดภาพคำศัพท์ภาษามลายู ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันในหลายประเทศในอาเซียน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ในเล่มแบ่งเป็น 26 บท บทแรกกล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษามลายู บทต่อๆ ไปรวบรวมคำศัพท์กว่า 500 คำซึ่งมักใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น คำเรียกคน สัตว์ สิ่งของ ในลักษณะคำศัพท์ คำอ่าน ประกอบรูปภาพ

315 บาท
315 บาท

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : ตากาล็อก

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : ตากาล็อก
ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : ตากาล็อก

โดย : เซเน็ส เอ. แคมโพเรดอนโด และ อัญชลี วิสุทธิลักษณ์
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 64 หน้า / ปกแข็ง

เป็นสมุดภาพคำศัพท์ภาษาตากาล็อก ซึ่งเป็นภาษาราชการของประเทศฟิลิปปินส์ ภาษากลางที่ใช้เชื่อมโยงการสื่อสารของคนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศ ในเล่มแบ่งเป็น 26 บท บทแรกกล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาตากาล็อก บทต่อๆ ไปรวบรวมคำศัพท์กว่า 500 คำซึ่งมักใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น คำเรียกคน สัตว์ สิ่งของ ในลักษณะคำศัพท์ คำอ่าน ประกอบรูปภาพ

315 บาท
315 บาท

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : เขมร

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : เขมร
ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : เขมร

โดย : พลอย แสงลอย
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 64 หน้า / ปกแข็ง

เป็นสมุดภาพคำศัพท์ภาษาเขมร ซึ่งเป็นภาษาที่ส่งอิทธิพลต่อภาษาไทยไม่น้อยโดยเฉพาะคำราชาศัพท์ และในหลายพื้นที่ในประเทศไทย เช่น บางจังหวัดในภาคอีสานก็ยังมีการใช้ภาษาเขมรในการสื่อสารด้วย ในเล่มแบ่งเป็น 26 บท บทแรกกล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาเขมร บทต่อๆ ไปรวบรวมคำศัพท์กว่า 500 คำซึ่งมักใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น คำเรียกคน สัตว์ สิ่งของ ในลักษณะคำศัพท์ คำอ่าน ประกอบรูปภาพ

315 บาท
315 บาท

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : อินโดนีเซีย

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : อินโดนีเซีย
ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : อินโดนีเซีย

โดย : ส่าหรี สุฮาร์โย
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 64 หน้า / ปกแข็ง

เป็นสมุดภาพคำศัพท์ภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียน มีรากภาษาใกล้เคียงกับภาษามาเลเซีย ในเล่มแบ่งเป็น 26 บท บทแรกกล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอินโดนีเซีย บทต่อๆ ไปรวบรวมคำศัพท์กว่า 500 คำซึ่งมักใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น คำเรียกคน สัตว์ สิ่งของ ในลักษณะคำศัพท์ คำอ่าน ประกอบรูปภาพ

315 บาท
315 บาท

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : เวียดนาม

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : เวียดนาม
ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : เวียดนาม

โดย : ผศ. ดร. สรตี ปรีชาปัญญากุล
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 64 หน้า / ปกแข็ง

เป็นสมุดภาพคำศัพท์ภาษาเวียดนาม ซึ่งมีโครงสร้างประโยคใกล้เคียงกับภาษาไทยมาก เพียงแค่รู้คำศัพท์ก็นำไปแทนในประโยคอย่างในภาษาไทยและสื่อสารได้ ในเล่มแบ่งเป็น 26 บท บทแรกกล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม บทต่อๆ ไปรวบรวมคำศัพท์กว่า 500 คำซึ่งมักใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น คำเรียกคน สัตว์ สิ่งของ ในลักษณะคำศัพท์ คำอ่าน ประกอบรูปภาพ

315 บาท
315 บาท

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : ลาว

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : ลาว
ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : ลาว

โดย : ดร.วิเชียร อำพนรักษ์
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 64 หน้า / ปกแข็ง

เป็นสมุดภาพคำศัพท์ภาษาลาว ซึ่งเป็นภาษาที่ผิวเผินแล้วใกล้เคียงกับภาษาไทย แต่หากศึกษาอย่างลึกซึ้งก็จะทราบว่ามีรายละเอียดเล็กน้อยหลายอย่างที่แตก ต่างกัน ถ้าคิดว่ารู้จักอย่างดีแล้วไม่ศึกษา ก็อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ในเล่มแบ่งเป็น 26 บท บทแรกกล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาลาว บทต่อๆ ไปรวบรวมคำศัพท์กว่า 500 คำซึ่งมักใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น คำเรียกคน สัตว์ สิ่งของ ในลักษณะคำศัพท์ คำอ่าน ประกอบรูปภาพ

315 บาท
315 บาท

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักอึ

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักอึ
ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักอึ

Karada Daisuki Ehon 2 Unchi Don!

ISBN : 9786160420254
เรื่องและถาพ : LaZoo
แปล : จิตตวีร์ มโนสุจริตธรรม
อื่น ๆ : 24.3 x 24.3 x 0.2 ซม. / 28 หน้า

หนังสือเสริมความรู้ “รู้จักอึ”
ชุดชวนหนูรักร่างกาย

88 บาท
88 บาท

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักอาหาร

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักอาหาร
ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักอาหาร

Karada Daisuki Ehon 7 Oishiina

ISBN : 9786160420254
โดย : LaZoo
ภาพ : Toru Asanuma
แปล : จิตตวีร์ มโนสุจริตธรรม
อื่น ๆ : 24.3 x 24.3 x 0.2 ซม. / 28 หน้า

หนังสือเสริมความรู้  “รู้จักอาหาร”
ชุดชวนหนูรักร่างกาย

88 บาท
88 บาท

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักของเสียในร่างกาย

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักของเสียในร่างกาย
ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักของเสียในร่างกาย

Karada Daisuki Ehon 6 Karada kara Deruderu

ISBN : 9786160420261
โดย : LaZoo
ภาพ : Toru Asanuma
แปล : จิตตวีร์ มโนสุจริตธรรม
อื่น ๆ : 24.3 x 24.3 x 0.2 ซม. / 28 หน้า

หนังสือเสริมความรู้ “รู้จักของเสียในร่างกาย”
ชุด ชวนหนูรักร่างกาย

88 บาท
88 บาท

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักกระดูก

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักกระดูก
ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักกระดูก

Karada Daisuki Ehon 8 Honehonekun

ISBN : 9786160420261
โดย : LaZoo
ภาพ : Mami Otaki
แปล : จิตตวีร์ มโนสุจริตธรรม
อื่น ๆ : 24.3 x 24.3 x 0.2 ซม. / 28 หน้า

หนังสือเสริมความรู้ “รู้จักกระดูก”  
ชุดชวนหนูรักร่างกาย

88 บาท
88 บาท

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักการนอน

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักการนอน
ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักการนอน

Karada Daisuki Ehon 3 Nemuru Hon

ISBN : 9786160420148
โดย : LaZoo
ภาพ : Masayuki Sebe
แปล : จิตตวีร์ มโนสุจริตธรรม
อื่น ๆ : 24.3 x 24.3 x 0.2 ซม. / 28 หน้า

หนังสือเสริมความรู้ “รู้จักการนอน” 
ชุดชวนหนูรักร่างกาย

88 บาท
88 บาท

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักฟัน

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักฟัน
ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักฟัน

Karada Daisuki Ehon 1 Hahaha no Hanashi

ISBN : 9786160420148
โดย : LaZoo
ภาพ : Mitsuwo Nakamura
แปล : จิตตวีร์ มโนสุจริตธรรม
อื่น ๆ : 24.3 x 24.3 x 0.2 ซม. / 28 หน้า

หนังสือเสริมความรู้ “รู้จักฟัน”
ชุดชวนหนูรักร่างกาย

88 บาท
88 บาท

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักประสาทสัมผัส

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักประสาทสัมผัส
ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักประสาทสัมผัส

Karada Daisuki Ehon 5 Kanjiru Kanjiru

ISBN : 9786160420209
โดย : LaZoo
ภาพ : Keiko Sugawara
แปล : จิตตวีร์ มโนสุจริตธรรม
อื่น ๆ : 24.3 x 24.3 x 0.2 ซม. / 28 หน้า

หนังสือเสริมความรู้ “รู้จักประสาทสัมผัส” 
ชุดชวนหนูรักร่างกาย

88 บาท
88 บาท

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักหวัด

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักหวัด
ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักหวัด

Karada Daisuki Ehon 4 Kaze ni Makeruna!

ISBN : 9786160420209
โดย : LaZoo
ภาพ : Keiko Sugawara
แปล : จิตตวีร์ มโนสุจริตธรรม
อื่น ๆ : 24.3 x 24.3 x 0.2 ซม. / 28 หน้า

หนังสือเสริมความรู้ “รู้จักการหวัด”
ชุดชวนหนูรักร่างกาย

88 บาท
88 บาท

ชุด นิทานอาเซียนแสนสนุก [Boxset]

ชุด นิทานอาเซียนแสนสนุก [Boxset]
ชุด นิทานอาเซียนแสนสนุก [Boxset]ชุด นิทานอาเซียนแสนสนุก [Boxset]ชุด นิทานอาเซียนแสนสนุก [Boxset]ชุด นิทานอาเซียนแสนสนุก [Boxset]ชุด นิทานอาเซียนแสนสนุก [Boxset]

โดย : โชติ ศรีสุวรรณ, ส.พลายน้อย
ภาพ : เกษมสุข ตันติทวีโชค
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : - หน้า / ปกแข็ง

ชุด นิทานอาเซียนแสนสนุก มีทั้งหมด 10 เล่ม

1,350 บาท
1,350 บาท

ชุด นิทานอาเซียนแสนสนุก : นิทานเพื่อนบ้านเวียดนาม

ชุด นิทานอาเซียนแสนสนุก : นิทานเพื่อนบ้านเวียดนาม
ชุด นิทานอาเซียนแสนสนุก : นิทานเพื่อนบ้านเวียดนาม

โดย : โชติ ศรีสุวรรณ
ภาพ : เกษมสุข ตันติทวีโชค
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 24 หน้า / ปกแข็ง

หนังสือรวมนิทานพื้นบ้านของประเทศเวียดนาม จำนวน 3 เรื่อง

ชาวนา เสือ และควาย – เสือภูมิใจในอำนาจของมัน เมื่อเห็นควายถูกชาวนาใช้งานก็สงสัยจึงเข้าไปถาม ควายบอกว่ามนุษย์มีปัญญาฉลาดเฉลียว เสือขอดูตัวปัญญาของชาวนา ชาวนาจึงทำอุบายล่ามเสือและจุดไฟเผา เสือจึงมีลายดำบนตัวนับตั้งแต่นั้นมา

135 บาท
135 บาท

ชุด นิทานอาเซียนแสนสนุก : นิทานเพื่อนบ้านอินโดนีเซีย

ชุด นิทานอาเซียนแสนสนุก : นิทานเพื่อนบ้านอินโดนีเซีย
ชุด นิทานอาเซียนแสนสนุก : นิทานเพื่อนบ้านอินโดนีเซีย

โดย : โชติ ศรีสุวรรณ
ภาพ : เกษมสุข ตันติทวีโชค
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 24 หน้า / ปกแข็ง

หนังสือรวมนิทานพื้นบ้านของประเทศบรูไน จำนวน 3 เรื่อง

พระธิดาลอร่ากับยักษ์ – ยักษ์ร้ายหลงรักเจ้าหญิงลอร่าจึงไปสู่ขอจากพระราชา แต่พระราชาปฏิเสธ เจ้าหญิงให้ยักษ์ไปสร้างโบสต์ให้ครบ 1,000 หลัง ในคืนเดียว เจ้ายักษ์ทำไม่สำเร็จจึงโกรธมากและจับเจ้าหญิงไปขังในถ้ำจนตาย พระราชาเสียใจมากจึงให้สร้างรูปปั้นเจ้าหญิงเป็นที่ระลึก

135 บาท
135 บาท

ชุด นิทานอาเซียนแสนสนุก : นิทานเพื่อนบ้านมาเลเซีย

ชุด นิทานอาเซียนแสนสนุก : นิทานเพื่อนบ้านมาเลเซีย
ชุด นิทานอาเซียนแสนสนุก : นิทานเพื่อนบ้านมาเลเซีย

โดย : ส.พลายน้อย
ภาพ : เกษมสุข ตันติทวีโชค
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 24 หน้า / ปกแข็ง

หนังสือรวมนิทานพื้นบ้านของประเทศมาเลเซีย จำนวน 3 เรื่อง

เรื่องของราเกียน – เรื่องราวของชายชื่อ ราเกียน ที่บังเอิญได้นางพญาผึ้งเป็นภรรยา แต่ต่อมาผิดสัญญาจึงต้องพลัดพรากกัน ชายหนุ่มจึงต้องออกตามหาเพื่อให้ภรรยาและลูกกลับคืนมา

135 บาท
135 บาท

ชุด นิทานอาเซียนแสนสนุก : นิทานเพื่อนบ้านกัมพูชา

ชุด นิทานอาเซียนแสนสนุก : นิทานเพื่อนบ้านกัมพูชา
ชุด นิทานอาเซียนแสนสนุก : นิทานเพื่อนบ้านกัมพูชา

โดย : โชติ ศรีสุวรรณ
ภาพ : เกษมสุข ตันติทวีโชค
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 24 หน้า / ปกแข็ง

หนังสือรวมนิทานพื้นบ้านของประเทศกัมพูชา จำนวน 3 เรื่อง

อะไรอยู่ในน้ำเต้า – เรื่องราวของชาวนาที่ช่วยเหลือนกกระจอกแล้วได้รับผลน้ำเต้าที่เต็มไปด้วย เพชรและทอง นายพรานได้ข่าวก็อยากได้บ้าง จึงจับนกมาขังแล้วปล่อยเพื่อเอาบุญคุณ แต่ผลที่ได้กลับต่างจากชาวนาสิ้นเชิง

135 บาท
135 บาท

ชุด นิทานอาเซียนแสนสนุก : นิทานเพื่อนบ้านไทย

ชุด นิทานอาเซียนแสนสนุก : นิทานเพื่อนบ้านไทย
ชุด นิทานอาเซียนแสนสนุก : นิทานเพื่อนบ้านไทย

โดย : ส.พลายน้อย
ภาพ : เกษมสุข ตันติทวีโชค
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 24 หน้า / ปกแข็ง

หนังสือรวมนิทานพื้นบ้านของประเทศไทย

กลองพระอินทร์ – เรื่องราวของโขลงช้างที่ร่วมกันต่อสู้ขับไล่ปูยักษ์ แล้วนำก้ามปูไปทำตะโพน จนเป็นที่มาของเสียงฟ้าร้อง ฟ้าผ่า

โชคของตาสา – เรื่องราวของพรานผู้อาภัพจนเทวดาต้องช่วยเหลือหาเนื้อมาให้โดยแลกกับการ รักษาความลับ แต่ตาสาก็ยังโชคร้ายรักษาสัญญาไม่ได้จึงทำให้โชคลาภนั้นหลุดลอยไป

135 บาท
135 บาท
Syndicate content