นิทาน

เปิดโลกความรู้สองภาษา ชุด สิ่งมหัศจรรย์ในทะเล : นับถอยหลัง Counting Numbers 10-1

เปิดโลกความรู้สองภาษา ชุด สิ่งมหัศจรรย์ในทะเล : นับถอยหลัง Counting Numbers 10-1
เปิดโลกความรู้สองภาษา ชุด สิ่งมหัศจรรย์ในทะเล : นับถอยหลัง Counting Numbers 10-1

ISBN : 9786160421510
โดย : Felicia Law
ภาพประกอบ : Michael Garton
แปล : K.K.และ ไพโรจน์ คงเกิด
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : 24หน้า / 24.3 x 24.3 x 0.25 ซม. / สี่สีในเล่ม

หนังสือสอนคำศัพท์สองภาษาไทย-อังกฤษ

88 บาท
88 บาท

เปิดโลกความรู้สองภาษา ชุด สิ่งมหัศจรรย์ในทะเล : ใหญ่และเล็ก Big and Little

เปิดโลกความรู้สองภาษา ชุด สิ่งมหัศจรรย์ในทะเล : ใหญ่และเล็ก Big and Little
เปิดโลกความรู้สองภาษา ชุด สิ่งมหัศจรรย์ในทะเล : ใหญ่และเล็ก Big and Little

ISBN : 9786160421404
โดย : Felicia Law
ภาพประกอบ : Michael Garton
แปล : K.K.และ ไพโรจน์ คงเกิด
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : 24หน้า / 24.3 x 24.3 x 0.25 ซม. / สี่สีในเล่ม

หนังสือสอนคำศัพท์สองภาษาไทย-อังกฤษ

88 บาท
88 บาท

เปิดโลกความรู้สองภาษา ชุด สิ่งมหัศจรรย์ในทะเล : สีสันและลวดลาย Colours and Patterns

เปิดโลกความรู้สองภาษา ชุด สิ่งมหัศจรรย์ในทะเล : สีสันและลวดลาย Colours and Patterns
เปิดโลกความรู้สองภาษา ชุด สิ่งมหัศจรรย์ในทะเล : สีสันและลวดลาย Colours and Patterns

ISBN : 9786160421336
โดย : Felicia Law
ภาพประกอบ : Michael Garton
แปล : K.K.และ ไพโรจน์ คงเกิด
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : 24หน้า / 24.3 x 24.3 x 0.25 ซม. / สี่สีในเล่ม

หนังสือสอนคำศัพท์สองภาษาไทย-อังกฤษ“สีสันและลวดลาย” ชักชวนเด็กๆ มาเรียนรู้เรื่องแม่สี
และเฉดสี เช่น สีม่วง สีฟ้าอมเขียวและสีส้ม เป็นต้น

88 บาท
88 บาท

เปิดโลกความรู้สองภาษา ชุด สิ่งมหัศจรรย์ในทะเล : นับทีละสอง Two by Two

เปิดโลกความรู้สองภาษา ชุด สิ่งมหัศจรรย์ในทะเล : นับทีละสอง Two by Two
เปิดโลกความรู้สองภาษา ชุด สิ่งมหัศจรรย์ในทะเล : นับทีละสอง Two by Two

ISBN : 9786160421503
โดย : Felicia Law
ภาพประกอบ : Michael Garton
แปล : K.K.และ ไพโรจน์ คงเกิด
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : 24หน้า / 24.3 x 24.3 x 0.25 ซม. / สี่สีในเล่ม

หนังสือสอนคำศัพท์สองภาษาไทย-อังกฤษ

88 บาท
88 บาท

เปิดโลกความรู้สองภาษา ชุด สิ่งมหัศจรรย์ในทะเล : ขยับเขยื้อนกันเถอะ Moving Around

เปิดโลกความรู้สองภาษา ชุด สิ่งมหัศจรรย์ในทะเล : ขยับเขยื้อนกันเถอะ Moving Around
เปิดโลกความรู้สองภาษา ชุด สิ่งมหัศจรรย์ในทะเล : ขยับเขยื้อนกันเถอะ Moving Around

ISBN : 9786160421282
โดย : Felicia Law
ภาพประกอบ : Michael Garton
แปล : K.K.และ ไพโรจน์ คงเกิด
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : 24หน้า / 24.3 x 24.3 x 0.25 ซม. / สี่สีในเล่ม

หนังสือสอนคำศัพท์สองภาษาไทย-อังกฤษ

88 บาท
88 บาท

เปิดโลกความรู้สองภาษา ชุด สิ่งมหัศจรรย์ในทะเล : คำตรงข้าม Opposites

เปิดโลกความรู้สองภาษา ชุด สิ่งมหัศจรรย์ในทะเล : คำตรงข้าม Opposites
เปิดโลกความรู้สองภาษา ชุด สิ่งมหัศจรรย์ในทะเล : คำตรงข้าม Opposites

ISBN : 9786160421299
โดย : Felicia Law
ภาพประกอบ : Michael Garton
แปล : K.K. และ ไพโรจน์ คงเกิด
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : 24หน้า / 24.3 x 24.3 x 0.25 ซม. / สี่สีในเล่ม

หนังสือสอนคำศัพท์สองภาษาไทย-อังกฤษ

88 บาท
88 บาท

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน [Boxset]

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน [Boxset]
ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน [Boxset]ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน [Boxset]ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน [Boxset]

โดย : ดร.วิเชียร อำพนรักษ์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 64 หน้า / ปกแข็ง

ภายใน Boxset ประกอบด้วย 7 เล่ม
สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : ลาว
สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : อินโดนีเซีย
สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : เวียดนาม
สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : มลายู
สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : ตากาล็อก
สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : เมียนมา
สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : เขมร

2,520 บาท
2,520 บาท

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : มลายู

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : มลายู
ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : มลายู

โดย : ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 64 หน้า / ปกแข็ง

เป็นสมุดภาพคำศัพท์ภาษามลายู ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้กันในหลายประเทศในอาเซียน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ในเล่มแบ่งเป็น 26 บท บทแรกกล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษามลายู บทต่อๆ ไปรวบรวมคำศัพท์กว่า 500 คำซึ่งมักใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น คำเรียกคน สัตว์ สิ่งของ ในลักษณะคำศัพท์ คำอ่าน ประกอบรูปภาพ

315 บาท
315 บาท

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : ตากาล็อก

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : ตากาล็อก
ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : ตากาล็อก

โดย : เซเน็ส เอ. แคมโพเรดอนโด และ อัญชลี วิสุทธิลักษณ์
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 64 หน้า / ปกแข็ง

เป็นสมุดภาพคำศัพท์ภาษาตากาล็อก ซึ่งเป็นภาษาราชการของประเทศฟิลิปปินส์ ภาษากลางที่ใช้เชื่อมโยงการสื่อสารของคนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศ ในเล่มแบ่งเป็น 26 บท บทแรกกล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาตากาล็อก บทต่อๆ ไปรวบรวมคำศัพท์กว่า 500 คำซึ่งมักใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น คำเรียกคน สัตว์ สิ่งของ ในลักษณะคำศัพท์ คำอ่าน ประกอบรูปภาพ

315 บาท
315 บาท

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : เขมร

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : เขมร
ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : เขมร

โดย : พลอย แสงลอย
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 64 หน้า / ปกแข็ง

เป็นสมุดภาพคำศัพท์ภาษาเขมร ซึ่งเป็นภาษาที่ส่งอิทธิพลต่อภาษาไทยไม่น้อยโดยเฉพาะคำราชาศัพท์ และในหลายพื้นที่ในประเทศไทย เช่น บางจังหวัดในภาคอีสานก็ยังมีการใช้ภาษาเขมรในการสื่อสารด้วย ในเล่มแบ่งเป็น 26 บท บทแรกกล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาเขมร บทต่อๆ ไปรวบรวมคำศัพท์กว่า 500 คำซึ่งมักใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น คำเรียกคน สัตว์ สิ่งของ ในลักษณะคำศัพท์ คำอ่าน ประกอบรูปภาพ

315 บาท
315 บาท

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : อินโดนีเซีย

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : อินโดนีเซีย
ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : อินโดนีเซีย

โดย : ส่าหรี สุฮาร์โย
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 64 หน้า / ปกแข็ง

เป็นสมุดภาพคำศัพท์ภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียน มีรากภาษาใกล้เคียงกับภาษามาเลเซีย ในเล่มแบ่งเป็น 26 บท บทแรกกล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอินโดนีเซีย บทต่อๆ ไปรวบรวมคำศัพท์กว่า 500 คำซึ่งมักใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น คำเรียกคน สัตว์ สิ่งของ ในลักษณะคำศัพท์ คำอ่าน ประกอบรูปภาพ

315 บาท
315 บาท

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : เวียดนาม

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : เวียดนาม
ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : เวียดนาม

โดย : ผศ. ดร. สรตี ปรีชาปัญญากุล
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 64 หน้า / ปกแข็ง

เป็นสมุดภาพคำศัพท์ภาษาเวียดนาม ซึ่งมีโครงสร้างประโยคใกล้เคียงกับภาษาไทยมาก เพียงแค่รู้คำศัพท์ก็นำไปแทนในประโยคอย่างในภาษาไทยและสื่อสารได้ ในเล่มแบ่งเป็น 26 บท บทแรกกล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาเวียดนาม บทต่อๆ ไปรวบรวมคำศัพท์กว่า 500 คำซึ่งมักใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น คำเรียกคน สัตว์ สิ่งของ ในลักษณะคำศัพท์ คำอ่าน ประกอบรูปภาพ

315 บาท
315 บาท

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : ลาว

ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : ลาว
ชุด สมุดภาพคำศัพท์อาเซียน : ลาว

โดย : ดร.วิเชียร อำพนรักษ์
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ : 64 หน้า / ปกแข็ง

เป็นสมุดภาพคำศัพท์ภาษาลาว ซึ่งเป็นภาษาที่ผิวเผินแล้วใกล้เคียงกับภาษาไทย แต่หากศึกษาอย่างลึกซึ้งก็จะทราบว่ามีรายละเอียดเล็กน้อยหลายอย่างที่แตก ต่างกัน ถ้าคิดว่ารู้จักอย่างดีแล้วไม่ศึกษา ก็อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ในเล่มแบ่งเป็น 26 บท บทแรกกล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาลาว บทต่อๆ ไปรวบรวมคำศัพท์กว่า 500 คำซึ่งมักใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น คำเรียกคน สัตว์ สิ่งของ ในลักษณะคำศัพท์ คำอ่าน ประกอบรูปภาพ

315 บาท
315 บาท

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักอึ

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักอึ
ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักอึ

Karada Daisuki Ehon 2 Unchi Don!

ISBN : 9786160420254
เรื่องและถาพ : LaZoo
แปล : จิตตวีร์ มโนสุจริตธรรม
อื่น ๆ : 24.3 x 24.3 x 0.2 ซม. / 28 หน้า

หนังสือเสริมความรู้ “รู้จักอึ”
ชุดชวนหนูรักร่างกาย

88 บาท
88 บาท

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักอาหาร

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักอาหาร
ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักอาหาร

Karada Daisuki Ehon 7 Oishiina

ISBN : 9786160420254
โดย : LaZoo
ภาพ : Toru Asanuma
แปล : จิตตวีร์ มโนสุจริตธรรม
อื่น ๆ : 24.3 x 24.3 x 0.2 ซม. / 28 หน้า

หนังสือเสริมความรู้  “รู้จักอาหาร”
ชุดชวนหนูรักร่างกาย

88 บาท
88 บาท

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักของเสียในร่างกาย

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักของเสียในร่างกาย
ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักของเสียในร่างกาย

Karada Daisuki Ehon 6 Karada kara Deruderu

ISBN : 9786160420261
โดย : LaZoo
ภาพ : Toru Asanuma
แปล : จิตตวีร์ มโนสุจริตธรรม
อื่น ๆ : 24.3 x 24.3 x 0.2 ซม. / 28 หน้า

หนังสือเสริมความรู้ “รู้จักของเสียในร่างกาย”
ชุด ชวนหนูรักร่างกาย

88 บาท
88 บาท

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักกระดูก

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักกระดูก
ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักกระดูก

Karada Daisuki Ehon 8 Honehonekun

ISBN : 9786160420261
โดย : LaZoo
ภาพ : Mami Otaki
แปล : จิตตวีร์ มโนสุจริตธรรม
อื่น ๆ : 24.3 x 24.3 x 0.2 ซม. / 28 หน้า

หนังสือเสริมความรู้ “รู้จักกระดูก”  
ชุดชวนหนูรักร่างกาย

88 บาท
88 บาท

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักการนอน

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักการนอน
ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักการนอน

Karada Daisuki Ehon 3 Nemuru Hon

ISBN : 9786160420148
โดย : LaZoo
ภาพ : Masayuki Sebe
แปล : จิตตวีร์ มโนสุจริตธรรม
อื่น ๆ : 24.3 x 24.3 x 0.2 ซม. / 28 หน้า

หนังสือเสริมความรู้ “รู้จักการนอน” 
ชุดชวนหนูรักร่างกาย

88 บาท
88 บาท

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักฟัน

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักฟัน
ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักฟัน

Karada Daisuki Ehon 1 Hahaha no Hanashi

ISBN : 9786160420148
โดย : LaZoo
ภาพ : Mitsuwo Nakamura
แปล : จิตตวีร์ มโนสุจริตธรรม
อื่น ๆ : 24.3 x 24.3 x 0.2 ซม. / 28 หน้า

หนังสือเสริมความรู้ “รู้จักฟัน”
ชุดชวนหนูรักร่างกาย

88 บาท
88 บาท

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักประสาทสัมผัส

ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักประสาทสัมผัส
ชุด ชวนหนูรักร่างกาย : รู้จักประสาทสัมผัส

Karada Daisuki Ehon 5 Kanjiru Kanjiru

ISBN : 9786160420209
โดย : LaZoo
ภาพ : Keiko Sugawara
แปล : จิตตวีร์ มโนสุจริตธรรม
อื่น ๆ : 24.3 x 24.3 x 0.2 ซม. / 28 หน้า

หนังสือเสริมความรู้ “รู้จักประสาทสัมผัส” 
ชุดชวนหนูรักร่างกาย

88 บาท
88 บาท
Syndicate content